Шкляр ХНУМГ 1Посада:  

 • Доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища кандидат, ХНУМГ імені О.М. Бекетова
 • Доцент кафедри архітектурного і ландшафтного проектування  ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Освіта:

 • Харківська національна академія міського господарства, 1998 – 2003 рр., Напрям підготовки/спеціальність «Містобудування», диплом бакалавра архітектури (з відзнакою).
 • Харківська національна академія міського господарства, 2003 – 2004 рр., Напрям підготовки/спеціальність «Містобудування», диплом магістра архітектури (з відзнакою)(диплом ХА № 25091005).
 • Харківська національна академія міського господарства, аспірантура ХНАМГ з відривом від виробництва а спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

Професійний досвід:

 • 1998-2004 рр. – студентка 
 • 2004-2007 рр. – аспірант кафедри архітектурного і ландшафтного проектування Харківської національної академії міського господарства, асистент за сумісництвом кафедри архітектурного і ландшафтного проектування Харківської національної академії міського господарства 
 • 2007-2008 рр. - асистент кафедри архітектурного і ландшафтного проектування Харківської національної академії міського господарства
 • 2008 р. – доцент кафедри архітектурного і ландшафтного проектування Харківської національної академії міського господарства / доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (з 2011 р. – атестат доцента 12 ДЦ № 027437)

Підвищення кваліфікації:

 • 07.05.2020р.-06.05.2020р. Архітектурно-будівельне управління Департаменту містобудування та архітектури ХОДА. Тема: «Універсальний дизайн та ергономічні засади у формуванні архітектурного середовища для дітей». Наказ № 316-02 від 06.05.2020 р.

Науково - методична робота:

 • Шкляр С. П. Конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 3 Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища» (для студентів  3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура спеціальності «Містобудування») / С. П. Шкляр; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 104 с.
 • Шкляр С. П. Історичний генезис та синтез мистецтв в архітектурі: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / С. П. Шкляр ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 156 с.
 • Шкляр С. П. Конспект лекцій з дисципліни Основи формування естетично-художніх концепцій в архітектурі і мистецтві (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / С. П. Шкляр; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 196 с.
 • Шкляр С. П. Конспект лекцій з дисципліни Ергономіка в архітектурі (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / С. П. Шкляр; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 55 с.
 • Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 3 Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища» (для студентів  3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура спеціальності «Містобудування») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.С. П. Шкляр. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 34 с.
 • Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурна екологія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – Містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва  ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. П. Шкляр. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. –  21 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Історичний генезис та синтез мистецтв в архітектурі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності  191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. П. Шкляр. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 12 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Основи формування естетично-художніх концепцій в архітектурі і мистецтві» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності  191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. П. Шкляр. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 13 с.
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Ергономіка в архітектурі» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за освітньою програмою «Архітектура» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. П. Шкляр. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 27 с.
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Історія архітектури і містобудування від Відродження до модерна» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності
  191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. П. Шкляр, Ю. С. Велігоцька. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 24 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічні аспекти архітектурно-містобудівної діяльності» (для студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. С. П. Шкляр. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 21 с.

     Статті у наукових виданнях:

 • Шкляр С. П. Проблеми і сучасні тенденції дослідження та проектування об’єктів соціального призначення / С. П. Шкляр //Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку: [монографія] / редкол. О.Л. Михайлишин, П.А. Ричков, Н.В. Лушнікова та ін. – Рівне: ФОРМАТ-А, 2019. – 319 с. // Шкляр С. П.. – С. 225-229

     Статті у фахових виданнях (за період 2016-2020 рр., всього автор понад 20 статей у фахових виданнях, частина з них – за дівочим прізвищем Цигичко):

 • Шкляр С. П., Шмуклер В. С. Принципи архітектурного формування освітньо-наукових інноваційних комплексів // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник – К.: КНУБА, 2017. – Вип.11-12 – С. 198-205
 • Шкляр С. П., Романенко І. І. Принципи формування і удосконалення архітектурного середовища для дітей // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 63 – С.499-508
 • Шкляр С. П., Линник І. Е. Принципи формування ергономічного архітектурного середовища для дітей-інвалідів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 49 – С.202-209
 • Линник І. Е., Шкляр С. П. Ергономічні вимоги до формування візуальних комунікацій для маломобільних груп населення // Містобудування та територіальне планування: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 66 – С.370-377
 • Шкляр С. П. Перспективні напрями реорганізації колишніх дитячих дошкільних навчальних закладів // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П. М. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 17-18 – С.131–137
 • Шкляр С. П. Особливості і перспективи реорганізації депресивних територій в структурі сучасних міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2020. – Вип. 58 – С.

     Статті у збірниках наукових праць (за період 2016-2020 рр.):

 • Аузяк Д. Д., Шкляр С. П. Практичний досвід реновації типових житлових будинків у контексті архітектурної освіти // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє : матеріали міжар. наук.-практичн. інтерн.-конф., Харків, листопад 2020 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 52-53
 • Жученко Д. С., Шкляр С. П. Прийоми архітектурно-планувальної організації соціального житла // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє : матеріали міжар. наук.-практичн. інтерн.-конф., Харків, листопад 2020 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 90-91
 • Шкляр С. П., Василькова І. Є. Проблеми відновлення первісної функції будівель колишніх дитячих садків // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє : матеріали міжар. наук.-практичн. інтерн.-конф., Харків, листопад 2020 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 147-149
 • Шкляр С. П. Дитячий дошкільний заклад як інклюзивний комунікативний простір // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє : матеріали міжар. наук.-практичн. інтерн.-конф., Харків, листопад 2020 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 224-225
 • Шкляр С. П. Особливості архітектурно-дизайнерського формування дитячих садків в Україні та Греції // Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Афіни, 25-26 червня 2019 р. : тези доповідей
 • Шкляр С. П. Проблеми і сучасні тенденції дослідження та проектування об’єктів соціального призначення // Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Рівне 1-4 жовтня 2019 р. : тези доповідей / ред. кол.: Михайлишин О. Л. (відповід. ред.), Лушнікова Н. В., Потапчук І. В., Сергіюк І. В. – Рівне : НУВГП, 2019. – С. 87–88
 • Шкляр С. П. Проблема реорганізації території і будівель колишніх дитячих садків // Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, листопад 2018 р. – Київ : КНУБА, 2018. – С.
 • Шкляр С. П. Формування ергономічного архітектурного середовища для дітей-інвалідів // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування : матеріали всеукр. наук.-техн. конф., Харків, листопад 2017 р. / [ред. кол. : Г. О. Осиченко (відпов. ред.) та ін.] ; ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 234-235
 • Шкляр С. П. Роль формування візуальних комунікацій для маломобільних груп населення в структурі сучасного міста // Сталий розвиток міст (містобудівний аспект) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, листопад 2017 р. / [редкол. : В. Т. Семенов (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 140-142
 • Боклаг О.Л., Шкляр С.П. Принципы формирования многофункциональных молодежных центров искусств // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування : матеріали всеукр. наук.-техн. конф., Харків, листопад 2017 р. / [ред. кол. : Г.О. Осиченко (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С.17-18
 • Дихтяренко Т.И., Шкляр С.П. Архитектурное формирование общественно-культурного центра в структуре крупного города // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування : матеріали всеукр. наук.-техн. конф., Харків, листопад 2017 р. / [ред. кол. : Г.О. Осиченко (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С.35-36
 • Шкляр С.П. Проблема організації архітектурного середовища дитячих садків Харкова // Проблеми архітектури та містобудування в умовах глобалізації: Всеукр. наук.-техн. конф. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – С.51-52
 • Луценко Т.О., Шкляр С.П. Дизайн-концепція формування багатофункціональних освітньо-наукових інноваційних комплексів // Проблеми архітектури та містобудування в умовах глобалізації: Всеукр. наук.-техн. конф. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – С.96-97

Список дисциплін:

Назва дисципліни Ступінь/ОКР Спеціальність Форма навчання
Історія Архітектури і містобудування від Відродження до Модерну Бакалавр  191"Архітектура та містобудування"

Денна

 Ергономіка в архітектурі  Бакалавр 191"Архітектура та містобудування"  Денна 
 Архітектурна екологія Бакалавр 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Архітектурне проектування Бакалавр 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Комплексне архітектурне проектування Магістр 191"Архітектура та містобудування"  Денна

 Обов'язки по Кафедрі: 

Куратор академічної группи; Член ДЕКу степені магістр

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Ми у соцмережах

instagram facebook youtobe Wiki

 

Головні сторінки

головний сайт універу

головний сайт факультету

саЙТ ОАП

МБ

 

 

Інформаційна панель 

Експертна група

Анкетування

1.6.ДБН

партнери

1.7.Реквезити

Додаткова освіта

основні ресурси

На сайті 141 гість та 0 користувачів