Посада:

 •  Професор кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Освіта:

 • Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1978-1983рр. Спеціальність 1201 - архітектура , кваліфікація - архітектор – диплом ЗВ №808223

Професійний досвід:

 • доктор архітектури за спеціальністю 18.00.01– теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, диплом ДД № 004654
 • доцент кафедри дизайну архітектурного середовища та містобудування, атестат 12 ДЦ №021543, 2008 р.
 • 1993-2016 – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
 • 2016 – по цей час - Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Підвищення кваліфікації:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю "Навчально-експертний центр Національна спілка архітекторів України" за напрямом професійної атестації архітекторів, за програмою « Розроблення містобудівної документації», свідоцтво № 2481 від 22 лютого 2019 р. Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 004283 від 28.02.2019. Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 004283 від 28.02.2019

Науково - методична робота:

 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Дизайн міських просторів» (для студентів 5 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Г. О. Осиченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 38 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітектур-ного проектування „Загальноміський полі-функціональний парк” для студентів спеціа-льності 7.120.102 „Мі-стобудування”/Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 38 с.
 • Методичні вказівки до виконання комплекс-ного архітектурного проекту на здобуття кваліфікації бакалавра архітектури для сту-дентів спеціальності 7.120.102 „Містобуду-вання”:Реконструкція кварталу з розробленням об’єкта. І частина. Пе-редпроектний аналіз те-риторії проектування /Полтава: ПолтНТУ, 2007: – 28 с.
 • Методичні вказівки до виконання комплекс-ного архітектурного проекту на здобуття кваліфікації бакалавра архітектури для сту-дентів спеціальності 7.120.102 „Містобуду-вання”: „Реконструкція кварталу з розробленням об’єкта”. Частина ІІ. Мі-стобудівна реконструкція кварталу/Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 47 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітекутрного проектування для студентів спеціальності 7.120.102 „ Містобудування” „Реконструкція малого міста районного значення” (функціонально-планувальний аспект)/Полтава: ПолтНТУ,2007 – 32с.
 • Методичні вказівки до про-ведення практичних занять із курсу „Архітектурно-містобудівне законодавст-во” для студентів спеціаль-ностей 7.120101 „ Архітек-тура будівель і споруд”, 7.120102 „ Містобудуван-ня”, 7.120103 ”Дизайн архі-тектурного середовища”/Полтава: ПолтНТУ,2007. – 12 с.
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи з дис-ципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів 4 курсу денної форми на-вчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Ба-калавр» напрям підготовки: 6.060102 - Архітектура га-лузь знань: 0601- будівниц-тво та архітектура/Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 12с.
 • Методичні вказівки до ви-конання курсової роботи з дисципліни «Ландшафт у містобудівному проекту-ванні» для студентів 6 кур-су освітньо- кваліфікацій-ного рівня «Магістр» 8.06010202 спеціальності «містобудування»/Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 38 с.
 • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання архітектурно-го проекту на тему «ЛАНДШАФТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ДВОРУ» із дисципліни «Архітекту-рне проектування» для сту-дентів IV курсу денної фо-рми навчання напряму під-готовки 6.060102 «Архіте-ктура»/Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 42 с./ Укладачі Осиченко Г.О.,Шевченко Л.С.
 • Методичні вказівки з дис-ципліни архітектурне прое-ктування для студентів 4 курсу спеціальності 6.060102 – Архітектура, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання, 44 стор/Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 38 с./Укладачі Осиченко Г.О.,Топорков В.Г.

Список дисциплін:

Назва дисципліни  Спеціальність  Форма навчання
 Ландшафтна архітектура 191"Архітектура та містобудування"

Денна

 Естетика міського середовища 191"Архітектура та містобудування"  Денна 
Основи типологічного аналізу у містобудуванні 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Ландшафт у містобудівному проектуванні 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Дизайн міських просторів 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Основи реконструкції в архітектурі 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Критика сучасних теорій архітектури і містобудування 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Естетика штучного середовища 191"Архітектура та містобудування"  Денна
Архітектурно-дизайнерське проектування 191"Архітектура та містобудування"  Денна

 Обов'язки по Кафедрі:

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


На сайті 48 гостей та користувачі відсутні