Дудка О.М. ХНУМГ Посада: 

 • Доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Освіта:

 • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 1989-1995 рр.
 • Аспирантура в ХНУМГ імені О.М. Бекетова 1995-1999

Професійний досвід:

 • 1989-1995 р.р. - студентка
 • 1995-1999 р.р. – аспірант кафедри Архітектурного проектування  та рисунку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
 • 2004-2007р. - асистент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища
 • 2007 р. - доцент старший викладач Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища
 • 2012 р. - доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

Підвищення кваліфікації:

 • 2017 - Свідоцтво № 172 Видано доценту кафедри Інноваційних технологій дизайну та архітектурного середовища ХНУБА Пихтіну Сергію Анатолійовичу, що він пройшов підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі АБіСДАС ХНУМГ імені О.М.Бекетова з 23 жовтня по 09 грудня 2017 року (наказ № 888-02 від 24.10.2017 р.)
 • 2018 - Свідоцтво № 195 Видано доценту кафедри Дизайну архітектурного середовища ХНУБА Божинському Богдану Івановичу, що він пройшов підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі АБіСДАС ХНУМГ імені О.М.Бекетова з 13 березня по 29 квітня 2018 року (наказ № 175-02 від 15.03.2018 р.)
 • 2019 - Свідоцтво № 306 Видано викладачу архітектурних дисциплін Державного вищого навчального закладу «ХКБАД» Байбак Діані Олегівні, що він пройшов підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі АБіСДАС ХНУМГ імені О.М.

 Науково-методична робота:

2016

 • Дудка Е.Н. Конкурсная деятельность в контексте развития архитектурной теории и практики [Текст] / Е.Н. Дудка // Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9 – 336с. (С. 224-229.) /ВАК/ - 16 (9)
 • Дудка О.М. Розвиток формотворення театральних будівель під впливом творчих конкурсних ідей 1920-1930-х років// Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2016. № 856.– С.78–84. /ВАК/ -17 (10)
 • Особливості розвитку Харківських театрів та їх роль у формуванні міського середовища // Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи / [Монографія] / редколегія В.М.Бабаєв (голова), Ю.В.Бібік, Л.М.Жванко та ін. – Харків: Золоті сторінки 2016. – С.133-138.
 • Конкурсна діяльність як процес розвитку архітектурного формотворення - с.89 // Економіка, наука, освіта: матеріали міжнар. наук-практ. конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 р).: у 3-х т. – Т.3. – К: вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. -129 с. Надано сертифікат за участь – 2016
 • Архітектор О.В.Лінецький – життєвий та творчий шлях // Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість: матеріали 1 наук.-іст. конф., Харків, 2-4 грудня 2015 р. / [керівник вид. проекту В.М. Бабаєв; редкол: Л.М. Шутенко (голова) та ін..]; Харків. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. - 146 с. (Дудка О.М. – с.54-57.
 • Дудка О.М. – відгук на автореферат дисертації на здобуття наук. ст. канд. арх. за спец-тю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрації пам’яток архітектури Стецюк Ірини Ігорівни на тему: «Соціокультурні принципи гармонійної трансформації міського середовища» – надано 14.04.2016 р.
 • 20/02/2016 Дудка О.М. - науковий керівник роботи студентки 6 курсу Горте Марії Сергіївни на тему: «Сучасні тенденції архітектурного формотворення багатофункціональних громадських комплексів» 1-2 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2015/2016 н.р.
 • Дудка О.М. – НДР Науково – дослідна робота «Перспективи архітектурно-містобудівного розвитку Харківського регіону до 2020 року» тема: Конкурсна практика в архітектурі як засіб вдосконалення міського середовища. с. 38 – 44 (№ державної реєстрації 0114U004417, 2016 рік)

2017

 • Дудка Е.Н., Шмуклер В.С. Сучасні тенденції архітектурного формотворення багатофункціональних громадських комплексів [Текст] / О.М. Дудка, В.С. Шмуклер // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відповід.ред. Осєтрін М.М. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 63 – 555с. (С. 515-521.) /ВАК/ - 18 (11)
 • Спадкоємність розвитку архітектури та збереження історико-культурної спадщини міст України // програма Всеукраїнської наук-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування.», Харків, 17 листопада 2017 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017. - 28 с.– В надзаг.: Мін. освіти і науки України.// (Дудка О.М., Рищенко Т.Д. – с.17)
 • Впровадження сучасного житла в історичний контекст // програма Всеукраїнської наук-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування.», Харків, 17 листопада 2017 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017. - 28 с.– В надзаг.: Мін. освіти і науки України. (Дудка О.М., Лінкевич Є.В. – с.18)
 • Сталий розвиток міст (містобудівний аспект : матеріали між нар. наук-практ. конф. Харків, 23-24 листопада 2017 р. /(редкол. : В.Т. Семенов (відпов.. ред.) та ін..) ;Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.м. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017. - 239 с. (Dudka elena, Linkevych Yeva Eco-landscpe formation of urban coasnal areas – с.60-61)
 • Дудка О.М. - Член спеціалізованої вченої ради К 64.089.06 у ХНУМГ імені О.М.Бекетова Міністерства освіти і науки України (наказ № 243-01 від 27.07.2017)
 • Дудка О.М. – НДР Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап * «Закономірності і заходи розвитку сталої архітектури і формування сучасного фахівця-архітектора» тема: Сучасні тенденції розвитку архітектури будівель і споруд. с. 69 – 74 (№ державної реєстрації 0117U004380, 2017 рік)

2018

 • Архітектор Ейнгорн Олександр Львович. Життя та творчість // прогрома Загальноуніверситетської наук-практ. конф. «Спадщина університету: історія. Освіта. Наука. Культура. Особистисть», Харків, 21-22 листопада 2018 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018. - 7 с.– В надзаг.: Мін. освіти і науки України. (Дудка О.М., Колибельникова Ю.В. – с.5)
 • Дудка О.М. – НДР Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап ІІ. «Планувально-типологічні прийоми створення архітектурних об’єктів в умовах сталого розвитку і методика архітектурного проектування» тема: Сучасні прийоми формування рекреаційних комплексів в міському середовищі с. 37 – 43 (№ державної реєстрації 0117U004380, 2018 рік).

2019

 • Архітектор Ейнгорн Олександр Львович. Життя та творчість // програма Загальноуніверситетської наук-практ. конф. «Спадщина університету: історія. Освіта. Наука. Культура. Особистисть», Харків, 21-22 листопада 2018 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018. - 7 с.– В надзаг.: Мін. освіти і науки України. (Дудка О.М., Колибельникова Ю.В. – с.5)
 • 25/02/2019 - Надано в ПолтНТУ імені Ю.Кондратюка РЕЦЕЗІЮ на навчальний посібник кандидата архітектури, доцента Топоркова В.Г. «Художнє конструювання предметного наповнення середовища Частина 2, розділ 1 «Історія меблів» Рецензент, к. арх., доцент кафедри АБІС ДАС Харківського національного університету міського Господарства імені О.М. Бекетова О.М. Дудка
 • Дудка О.М. Особливості формування архітектури багатофункціональних рекреаційних комплексів а середовищі міста [Текст] / О.М. Дудка // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. - Вип. 1(147). – С. 258-263. - (Серія «Технічні науки та архітектура»). /ВАК/ -19 (12)
 • Дудка О.М. Архітектура рекреаційних утворень як засіб вдосконалення міського середовища // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П. М. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 17-18 – С. 342–347. /ВАК/ -20 (13)
 • Архітектурні конкурси як засіб вдосконалення міського середовища крупніших міст [Текст]: Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі. Міжнародна наук.-практ. конф. м. Афіни, Греція, 25-26 червня 2019 р./Збірник матеріалів. – Харків, Мачулін. 2019. - 112 с. / В надзаг.: Посольство України у Грецькій Республіці, Департамент культури, освіти, спорту муніципалітету Егіна (Греція), ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, каф ДОМ, Харк. обл. відділ. Українського фонду Культури ( Дудка О.М., - С.44-46.).
 • Теоретичні основи архітектурного проектування як аспект формування міського середовища [Текст]: тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. «Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: Досвід і перспективи розвитку» Рівне, 1-4 жовтня 2019 р. – Рівне: НУВГП, 2019. - 136 с. Дудка О.М., Чихічина В.О. - С.63-64.
 • Дудка О.М. Вплив архітектурних конкурсів на формування й розвиток міського середовища // Архітектурна освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку: [монографія] / редкол. О.Л. Михайлишин (голова), П.А. Ричков, Н.В. Лушнікова та ін. – Рівне: ФОРМАТ-А, 2019. – 319 с. Дудка О.М.- С.235-241. – монографія – 2019
 • Дудка О.М. – НДР Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап ІІІ. «Об’ємно-просторові тенденції формування архітектурного середовища в умовах стійкого розвитку і новітні технології архітектурної освіти» тема: Сучасні прийоми формування рекреаційних комплексів в міському середовищі с. 37 – 43 (№ державної реєстрації 0117U004380, 2019 рік).
 • 15/11/2019 - Надано РЕЦЕЗІЮ на навчальну програму дисципліни «Архітектурне проектування» викладачу Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (ХКБАД) Байбак Д.О. Рецензент:О.М. Дудка
 • 10. 15/11/2019 - Надано РЕЦЕЗІЮ на навчальну програму дисципліни «Архітектурні деталі та обладнання інтерєрів» викладачу Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (ХКБАД) Байбак Д.О.Рецензент: О.М. Дудка

2020

 • Архітектор Олександр Васильович Лінецький. Життєвий та творчий шлях // Матеріали 5 Всеукраїнської наук-практ. конф. «Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистисть», Харків, 21- 22 листопада 2019 р. – Харків: Золоті стороінки, 2020. - 196 с.– В надзаг.: Мін. освіти і науки України. (Дудка О.М. – с.53-56)

 Список дисциплін:

Назва дисципліни Ступінь/ОКР Спеціальність Форма навчання
Архітектурне проектування  Бакалавр 191"Архітектура та містобудування"

Денна

Типологія будівель і споруд Бакалавр  191"Архітектура та містобудування"  Денна 
Комплексне архітектурне
проектування
Магістр 191"Архітектура та містобудування"   Денна
Архітектура багатофункціональних комплексів Магістр 191"Архітектура та містобудування"   Денна
Інновації в
проектуванні будівель і споруд
Магістр 191"Архітектура та містобудування"   Денна

 

 Обов'язки по Кафедрі:

Заступник завідувача кафедри; Куратор академічної группи; Член ДЕКу; Член Вченої ради.

 Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ZOOM: Дудка Олена Миколаївна

Microsoft Teams: Дудка Олена Миколаївна

Дудка 6

Дудка 2Дудка 3Дудка 4Дудка 1

Дудка 5

Дудка 7


Ми у соцмережах

instagram facebook youtobe Wiki

 

Головні сторінки

головний сайт універу

головний сайт факультету

саЙТ ОАП

МБ

 

 

Інформаційна панель 

Експертна група

Анкетування

1.6.ДБН

партнери

1.7.Реквезити

Додаткова освіта

основні ресурси

На сайті 76 гостей та 0 користувачів