Посада: 

 • Доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Освіта:

 • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 1989-1995 рр.
 • Аспирантура в ХНУМГ імені О.М. Бекетова 1995-1999

Професійний досвід:

 • 1989-1995 р.р. - студентка
 • 1995-1999 р.р. – аспірант кафедри Архітектурного проектування  та рисунку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
 • 2004-2007р. - асистент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища
 • 2007 р. - доцент старший викладач Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища
 • 2012 р. - доцент кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

Підвищення кваліфікації:

 • 2017 - Свідоцтво № 172 Видано доценту кафедри Інноваційних технологій дизайну та архітектурного середовища ХНУБА Пихтіну Сергію Анатолійовичу, що він пройшов підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі АБіСДАС ХНУМГ імені О.М.Бекетова з 23 жовтня по 09 грудня 2017 року (наказ № 888-02 від 24.10.2017 р.)
 • 2018 - Свідоцтво № 195 Видано доценту кафедри Дизайну архітектурного середовища ХНУБА Божинському Богдану Івановичу, що він пройшов підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі АБіСДАС ХНУМГ імені О.М.Бекетова з 13 березня по 29 квітня 2018 року (наказ № 175-02 від 15.03.2018 р.)
 • 2019 - Свідоцтво № 306 Видано викладачу архітектурних дисциплін Державного вищого навчального закладу «ХКБАД» Байбак Діані Олегівні, що він пройшов підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі АБіСДАС ХНУМГ імені О.М.

 Науково-методична робота:

2016

 • Дудка Е.Н. Конкурсная деятельность в контексте развития архитектурной теории и практики [Текст] / Е.Н. Дудка // Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9 – 336с. (С. 224-229.) /ВАК/ - 16 (9)
 • Дудка О.М. Розвиток формотворення театральних будівель під впливом творчих конкурсних ідей 1920-1930-х років// Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2016. № 856.– С.78–84. /ВАК/ -17 (10)
 • Особливості розвитку Харківських театрів та їх роль у формуванні міського середовища // Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи / [Монографія] / редколегія В.М.Бабаєв (голова), Ю.В.Бібік, Л.М.Жванко та ін. – Харків: Золоті сторінки 2016. – С.133-138.
 • Конкурсна діяльність як процес розвитку архітектурного формотворення - с.89 // Економіка, наука, освіта: матеріали міжнар. наук-практ. конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 р).: у 3-х т. – Т.3. – К: вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. -129 с. Надано сертифікат за участь – 2016
 • Архітектор О.В.Лінецький – життєвий та творчий шлях // Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість: матеріали 1 наук.-іст. конф., Харків, 2-4 грудня 2015 р. / [керівник вид. проекту В.М. Бабаєв; редкол: Л.М. Шутенко (голова) та ін..]; Харків. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. - 146 с. (Дудка О.М. – с.54-57.
 • Дудка О.М. – відгук на автореферат дисертації на здобуття наук. ст. канд. арх. за спец-тю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрації пам’яток архітектури Стецюк Ірини Ігорівни на тему: «Соціокультурні принципи гармонійної трансформації міського середовища» – надано 14.04.2016 р.
 • 20/02/2016 Дудка О.М. - науковий керівник роботи студентки 6 курсу Горте Марії Сергіївни на тему: «Сучасні тенденції архітектурного формотворення багатофункціональних громадських комплексів» 1-2 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2015/2016 н.р.
 • Дудка О.М. – НДР Науково – дослідна робота «Перспективи архітектурно-містобудівного розвитку Харківського регіону до 2020 року» тема: Конкурсна практика в архітектурі як засіб вдосконалення міського середовища. с. 38 – 44 (№ державної реєстрації 0114U004417, 2016 рік)

2017

 • Дудка Е.Н., Шмуклер В.С. Сучасні тенденції архітектурного формотворення багатофункціональних громадських комплексів [Текст] / О.М. Дудка, В.С. Шмуклер // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відповід.ред. Осєтрін М.М. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 63 – 555с. (С. 515-521.) /ВАК/ - 18 (11)
 • Спадкоємність розвитку архітектури та збереження історико-культурної спадщини міст України // програма Всеукраїнської наук-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування.», Харків, 17 листопада 2017 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017. - 28 с.– В надзаг.: Мін. освіти і науки України.// (Дудка О.М., Рищенко Т.Д. – с.17)
 • Впровадження сучасного житла в історичний контекст // програма Всеукраїнської наук-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування.», Харків, 17 листопада 2017 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017. - 28 с.– В надзаг.: Мін. освіти і науки України. (Дудка О.М., Лінкевич Є.В. – с.18)
 • Сталий розвиток міст (містобудівний аспект : матеріали між нар. наук-практ. конф. Харків, 23-24 листопада 2017 р. /(редкол. : В.Т. Семенов (відпов.. ред.) та ін..) ;Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.м. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017. - 239 с. (Dudka elena, Linkevych Yeva Eco-landscpe formation of urban coasnal areas – с.60-61)
 • Дудка О.М. - Член спеціалізованої вченої ради К 64.089.06 у ХНУМГ імені О.М.Бекетова Міністерства освіти і науки України (наказ № 243-01 від 27.07.2017)
 • Дудка О.М. – НДР Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап * «Закономірності і заходи розвитку сталої архітектури і формування сучасного фахівця-архітектора» тема: Сучасні тенденції розвитку архітектури будівель і споруд. с. 69 – 74 (№ державної реєстрації 0117U004380, 2017 рік)

2018

 • Архітектор Ейнгорн Олександр Львович. Життя та творчість // прогрома Загальноуніверситетської наук-практ. конф. «Спадщина університету: історія. Освіта. Наука. Культура. Особистисть», Харків, 21-22 листопада 2018 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018. - 7 с.– В надзаг.: Мін. освіти і науки України. (Дудка О.М., Колибельникова Ю.В. – с.5)
 • Дудка О.М. – НДР Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап ІІ. «Планувально-типологічні прийоми створення архітектурних об’єктів в умовах сталого розвитку і методика архітектурного проектування» тема: Сучасні прийоми формування рекреаційних комплексів в міському середовищі с. 37 – 43 (№ державної реєстрації 0117U004380, 2018 рік).

2019

 • Архітектор Ейнгорн Олександр Львович. Життя та творчість // програма Загальноуніверситетської наук-практ. конф. «Спадщина університету: історія. Освіта. Наука. Культура. Особистисть», Харків, 21-22 листопада 2018 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018. - 7 с.– В надзаг.: Мін. освіти і науки України. (Дудка О.М., Колибельникова Ю.В. – с.5)
 • 25/02/2019 - Надано в ПолтНТУ імені Ю.Кондратюка РЕЦЕЗІЮ на навчальний посібник кандидата архітектури, доцента Топоркова В.Г. «Художнє конструювання предметного наповнення середовища Частина 2, розділ 1 «Історія меблів» Рецензент, к. арх., доцент кафедри АБІС ДАС Харківського національного університету міського Господарства імені О.М. Бекетова О.М. Дудка
 • Дудка О.М. Особливості формування архітектури багатофункціональних рекреаційних комплексів а середовищі міста [Текст] / О.М. Дудка // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. - Вип. 1(147). – С. 258-263. - (Серія «Технічні науки та архітектура»). /ВАК/ -19 (12)
 • Дудка О.М. Архітектура рекреаційних утворень як засіб вдосконалення міського середовища // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П. М. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 17-18 – С. 342–347. /ВАК/ -20 (13)
 • Архітектурні конкурси як засіб вдосконалення міського середовища крупніших міст [Текст]: Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі. Міжнародна наук.-практ. конф. м. Афіни, Греція, 25-26 червня 2019 р./Збірник матеріалів. – Харків, Мачулін. 2019. - 112 с. / В надзаг.: Посольство України у Грецькій Республіці, Департамент культури, освіти, спорту муніципалітету Егіна (Греція), ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, каф ДОМ, Харк. обл. відділ. Українського фонду Культури ( Дудка О.М., - С.44-46.).
 • Теоретичні основи архітектурного проектування як аспект формування міського середовища [Текст]: тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. «Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: Досвід і перспективи розвитку» Рівне, 1-4 жовтня 2019 р. – Рівне: НУВГП, 2019. - 136 с. Дудка О.М., Чихічина В.О. - С.63-64.
 • Дудка О.М. Вплив архітектурних конкурсів на формування й розвиток міського середовища // Архітектурна освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку: [монографія] / редкол. О.Л. Михайлишин (голова), П.А. Ричков, Н.В. Лушнікова та ін. – Рівне: ФОРМАТ-А, 2019. – 319 с. Дудка О.М.- С.235-241. – монографія – 2019
 • Дудка О.М. – НДР Науково – дослідна робота «Сучасні тенденції формування архітектурного середовища в умовах сталого розвитку та інновації в архітектурно-містобудівній освіті» Етап ІІІ. «Об’ємно-просторові тенденції формування архітектурного середовища в умовах стійкого розвитку і новітні технології архітектурної освіти» тема: Сучасні прийоми формування рекреаційних комплексів в міському середовищі с. 37 – 43 (№ державної реєстрації 0117U004380, 2019 рік).
 • 15/11/2019 - Надано РЕЦЕЗІЮ на навчальну програму дисципліни «Архітектурне проектування» викладачу Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (ХКБАД) Байбак Д.О. Рецензент:О.М. Дудка
 • 10. 15/11/2019 - Надано РЕЦЕЗІЮ на навчальну програму дисципліни «Архітектурні деталі та обладнання інтерєрів» викладачу Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (ХКБАД) Байбак Д.О.Рецензент: О.М. Дудка

2020

 • Архітектор Олександр Васильович Лінецький. Життєвий та творчий шлях // Матеріали 5 Всеукраїнської наук-практ. конф. «Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистисть», Харків, 21- 22 листопада 2019 р. – Харків: Золоті стороінки, 2020. - 196 с.– В надзаг.: Мін. освіти і науки України. (Дудка О.М. – с.53-56)

 Список дисциплін:

Назва дисципліни Ступінь/ОКР Спеціальність Форма навчання
Архітектурне проектування  Бакалавр 191"Архітектура та містобудування"

Денна

Типологія будівель і споруд Бакалавр  191"Архітектура та містобудування"  Денна 
Комплексне архітектурне
проектування
Магістр 191"Архітектура та містобудування"   Денна
Архітектура багатофункціональних комплексів Магістр 191"Архітектура та містобудування"   Денна
Інновації в
проектуванні будівель і споруд
Магістр 191"Архітектура та містобудування"   Денна

 

 Обов'язки по Кафедрі:

Заступник завідувача кафедри; Куратор академічної группи; Член ДЕКу; Член Вченої ради.

 Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ZOOM: Дудка Олена Миколаївна

Microsoft Teams: Дудка Олена Миколаївна


На сайті Один гість та користувачі відсутні